Laatste wijziging op 25-03-2024

Algemeen

Meetchum GCV, met maatschappelijke zetel in Reepkenslei 50, 2550 Kontich, België in de Belgische Kruispuntbank der Ondernemingen ingeschreven onder het nummer BE 0846.103.284 (hierna “Meetchum”) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de website www.meetchum.be.

Meetchum leeft als Belgische vennootschap de Belgische ‘Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens’ na, zoals gewijzigd door de ‘Wet van 11 december 1998’, alsook de ‘Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie’ en andere toepasselijke wetten en reglementen.

Persoonsgegevens die verzameld worden

De gegevens die je ons meedeelt

In het aanmeldingsformulier op de Website: naam, e-mailadres en telefoonnummer.
Het call-back formulier: Telefoonnummer.

Met het oog op inschrijving in onze nieuwsbrief: naam en e-mailadres.

De gegevens die automatisch worden verzameld:

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies: zie Cookiepolicy onderaan in dit document.

De persoonsgegevens die door commerciële partners worden meegedeeld.

In deze hypothese garanderen de commerciële partners van Meetchum aan Meetchum dat de commerciële partners de toestemming hebben bekomen om de betreffende persoonsgegevens over te maken.

Doeleinden van de verwerking

Algemene doeleinden

Jouw persoonsgegevens worden verzameld om:

  • Je de dienst aangeboden op de Website te kunnen leveren;
  • De technische administratie van de Website te beheren;
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.

Direct marketing en mededeling aan derden

Jouw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden of gebruikt voor doeleinden van direct marketing.

Ernstige overtredingen

Op verzoek kunnen jouw gegevens bij ernstige overtredingen van de wet aan de bevoegde autoriteiten (Politie en Justitie) worden verstrekt.

Duur van het bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die noodzakelijk is om de dienst te leveren door Meetchum en gedurende maximum 5 jaar.

Recht van toegang en verbetering. Recht om te worden vergeten.

Je hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van jouw persoonsgegevens, deze te verbeteren of te wijzigen en dit door verzending van een e-mail aan info@meetchum.be of per brief naar het hoofdkantoor, mits bijvoeging van een kopie van jouw identiteitskaart.

Je bent geheel vrij om jouw persoonsgegevens al dan niet aan Meetchum mee te delen. Je dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien je jouw persoonsgegevens niet verleent en dat je als enige verantwoordelijk bent voor de juistheid van de gegevens die je meedeelt aan Meetchum.

Je hebt ten allen tijde het recht om te vragen dat je persoonsgegevens worden verwijderd. Dit kan je doen door een e-mail te sturen aan info@meetchum.be. Wij zorgen er dan voor dat al je gegevens worden gewist.

Recht van verzet

Je kan jouw recht van verzet tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen uitoefenen door een e-mail te richten aan info@meetchum.be.  Je kan je echter niet verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

In geen geval kan Meetchum aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Meetchum houdt eraan je te verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Meetchum niet controleert en waarop deze Privacy- & cookiepolicy niet van toepassing is. Deze sites worden niet beheerd door Meetchum. Meetchum is niet aansprakelijk voor de inhoud van zulke websites waarnaar verwezen wordt en ook niet voor de aanbiedingen, producten of diensten die erop vermeld worden. Meetchum raadt je dus aan om aandachtig elk privacyreglement van elke site die je bezoekt, te lezen, daar deze kan verschillen in de Privacy- & cookiepolicy.